Autós képzés

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei:


- A kötelező kor­ha­tár be­töl­tése (elmélet kezdhetősége 16 1/2 év, kresz vizsgára jelentkezés

  16 3/4 év, forgalmi vizsgára jelentkezés  17 év).


- Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.


- Fel­nőtt­kép­zési és vállalkozási szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a je­lent­kező 18 év­nél fi­a­ta­labb, az  

  au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­nia.


- Ha va­la­mely más ka­te­gó­ri­á­ból már ren­del­ke­zik ve­ze­tői en­ge­déllyel, ak­kor a ve­ze­tői

  en­ge­dély má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.


- Or­vosi al­kal­mas­ság­ról szóló iga­zo­lás fénymásolatának le­adása (az eredeti bemutatása mellett),   há­zi­or­vostól, leg­alább 1. cso­portú . (Ha még nem ren­del­ke­zik ve­ze­tői en­ge­déllyel.)

 

- Személyigazolvány, lakcímkártya  fénymásolatának benyújtása.


- 55.000.- Ft tandíj részlet befizetése,

- 4.600.- kresz vizsgadíj befizetése.

- Alapfokú iskolai végzettséget legkésőbb az első vizsga napján igazolnia kell a tanulónak a Közlekedési Hatóságnál a bizonyítvány bemutatásával. Ennek hiánya esetén a tanuló a következő vizsgára már nem bocsájtható.

 

Elméleti tanfolyamot e-learninges (távoktatásos) formában van lehetőség elvégezni.
Lásd: www.qualitat.hu/e-learning.html

Autós tanfolyam díjak

A teljes táblázat megtekintéséhez mozgasd a táblázatot vizszintesen jobbra/balra.
Megnevezés Elméleti órák száma Elmélet díja Gyakorlati órák száma Gyakorlat díja Tandíj össz. Vizsgadíjak
"B" 28 óra kresz, szerk.ism., vezetés elmélete 60.000.- Ft 29 alap- és főoktatás 255.000.- Ft 315.000.- (részletekben fizethető) 4.600.- Ft kresz, 11.000.- Ft forgalmi vizsgadíj
Megjegyzés: A tandíj 1. részlete (60.000.-Ft) a beiratkozáskor, a 2. részlete a sikeres kresz vizsga után , a fennmaradt részek a forgalmi vizsgáig esedékesek.

Elsősegély tanfolyam és vizsga annak szükséges, aki nem rendelkezik ilyen igazolással.

A jogosítvány kiállításának feltétele az elsősegély tanfolyam elvégzése.

A képzés e-learninges formában szerezhető meg.

 

Egyéb felmerülő költségek:
- orvosi alkalmassági vélemény (háziorvos adja ki, a mindenkori előírásoknak  

  megfelelően),
- jogosítvány kiállítása az okmányirodában (a mindenkori előírásoknak megfelelően, első

  jogostvány ingyenes).


Igénybevehető kedvezményünk:

a képzés díja több részletben fizethető, a forgalmi vizsgáig.
  

Elméleti vizsgára az a tanuló bocsájtható, aki az előírt (e-learninges) tanfolyamot teljesítette, a képzési igazolást megkapta.

Elméleti vizsga a kötelező életkor betöltése előtt negyedévvel tehető le, gyakorlati vizsga csak a kötelező életkor betöltésével végezhető.

  

 

Kresz tanfolyamhoz nyújtott támogatás

 A Kormány 55/2018.(III.23.) Korm.rendelete, a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról, 2018.07.01-jétől:

  • magyar állampolgár veheti igénybe (ill. 2011. évi CCIV. tv. 39 paragrafus 1. bek. szt.),
  • aki a sikeres alapismeretek vizsga napján a 20. életévét nem töltötte be,
  • támogatás mértéke a tanfolyam díjának és sikeres közl. alapism. vizsga díjának össz., de legfeljebb 25.000.- Ft,
  • számlákkal kell igazolni a támogatással érintett díjak megfizetését.

 

E-learning képzés

Mindazoknak akiknek nem megoldható a tantermi képzés kötött idejű

elfoglaltságain részt venni.

Az e-leraning egy elektronikus tananyag, melyet bárhonnan és bármikor el lehet érni.

 

 
 
   

 

Galéria