Autós tanfolyam

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei:


- A kötelező kor­ha­tár be­töl­tése (elmélet kezdhetősége 16 1/2 év, kresz vizsgára jelentkezés

  16 3/4 év, forgalmi vizsgára jelentkezés  17 év).


- Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.


- Fel­nőtt­kép­zési és vállalkozási szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a je­lent­kező 18 év­nél fi­a­ta­labb, az  

  au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­nia.


- Ha va­la­mely más ka­te­gó­ri­á­ból már ren­del­ke­zik ve­ze­tői en­ge­déllyel, ak­kor a ve­ze­tői

  en­ge­dély má­so­la­tá­nak(!) be­nyúj­tása.


- Or­vosi al­kal­mas­ság­ról szóló iga­zo­lás fénymásolatának(!) le­adása (az eredeti bemutatása mellett),   há­zi­or­vostól, leg­alább 1. cso­portú, (tantermi képzés esetén, a tanfolyam kezdést követően is  

  lehet) . (Ha még nem ren­del­ke­zik ve­ze­tői en­ge­déllyel.)

 

- Személyigazolvány, lakcímkártya  fénymásolatának(!) benyújtása.


- 35.000.- Ft tandíj részlet befizetése,

 

- 4.600.- kresz vizsgadíj befizetése.

 

 

ÁRAINK AUGUSZTUS 4.IG ÉRVÉNYESEK, AUGUSZTUS 5-TŐL VÁRHATÓAN ÚJ ÁRAK LESZNEK ÉRVÉNYESEK.

 

 

 

 

Alapfokú iskolai végzettséget legkésőbb az első vizsga napján igazolnia kell a tanulónak a Közlekedési Hatóságnál (a bizonyítvány bemutatásával). Ennek hiánya esetén a tanuló a következő vizsgára már nem bocsájtható.

 

Lehetőség van e-learninges (távoktatásos) formában elméleti tanfolyamot végezni.
Lásd: www.qualitat.hu/e-learning.html

E-learninges képzés
Jelentkezni bármikor lehet, a szükséges papírok és tandíj részlet leadásával.
TANFOLYAM HÉTKÖZNAPOKON
"B" - személygépkocsi
Tanfolyam heti két alkalommal(Kedd és Csötörtök), 16.00-19.10 órakor, össz. 7 alkalom.
Jelentkezem 2019. október 22-én 16:00 órai indulással

Autós tanfolyam díjak

A teljes táblázat megtekintéséhez mozgasd a táblázatot vizszintesen jobbra/balra.
Megnevezés Elméleti órák száma Elmélet díja Gyakorlati órák száma Gyakorlat díja Tandíj össz. Vizsgadíjak
"B" 28 óra kresz, szerk.ism., vezetés elmélete 49.000.- Ft 29 alap- és főoktatás 126.000.- Ft 175.000.- (részletekben fizethető) 4.600.- Ft kresz, 11.000.- Ft forgalmi vizsgadíj
Megjegyzés: ÁRAINK AUGUSZTUS 4.IG ÉRVÉNYESEK, AUGUSZTUS 5-TŐL VÁRHATÓAN ÚJ ÁRAK LESZNEK ÉRVÉNYESEK. A tandíj 1. részlete (35.000.-Ft) a beiratkozáskor, a 2. részlete a sikeres kresz vizsga után , a fennmaradt részek a forgalmi vizsgáig esedékesek.

Elsősegély tanfolyam és vizsga annak szükséges, aki nem rendelkezik ilyen igazolással.

A vizsgaigazolás kiállításának feltétele az elsősegély tanfolyam elvégzése.

 

Egyéb felmerülő költségek:
- orvosi alkalmassági vélemény (háziorvos adja ki, a mindenkori előírásoknak  

  megfelelően),
- jogosítvány kiállítása az okmányirodában (a mindenkori előírásoknak megfelelően), (első

  jogostvány ingyenes).


Igénybevehető kedvezményeink:

  • a képzés díja több részletben fizethető, a forgalmi vizsgáig,
  • tankönyv használat
     

Vizsgára az a tanuló bocsájtható, aki az előírt óraszámot teljesítette, hiányzás esetén azt pótolni kell.

Elméleti vizsga a kötelező életkor betöltése előtt negyed évvel tehető le, gyakorlati vizsga csak a kötelező életkor betöltésével végezhető.

 

Lehetőség van az iskolánknál csak elméleti vagy csak gyakorlati képzést igénybe venni. Ennek tandíja eltérő lehet.

 

Van lehetőség egyidejűleg személygépkocsi és motoros tanfolyam elvégzésére is. Ebben az esetben a motoros képzés díjából B+A1/A2 esetén 10 % kedvezményt, B+A esetén 20% kedvezményt biztosítunk.

 

Teszt gyakorlási lehetőség:

- Vizsgafelkészítő gyakorló tesztek segítségével, az autósiskola által beregisztrálva az E-titán

  rendszerébe (díja kategóriánként eltérő lehet):

 

A hatósági vizsgakérdéseket – véletlenszerűen generált kérdéssorok formájában, válaszok nélkül - használhatja a felhasználó. A tananyagok használói (a távoktatási formát választók és tanteremben tanuló társaik egyaránt) tesztek (próbavizsgák és tematikus kérdéssorok) formájában ismerkedhetnek a hatósági vizsgán előforduló kérdésekkel.

 

Kresz tanfolyamhoz nyújtott támogatás

 A Kormány 55/2018.(III.23.) Korm.rendelete, a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról, 2018.07.01-jétől:

  • magyar állampolgár veheti igénybe (ill. 2011. évi CCIV. tv. 39 paragrafus 1. bek. szt.),
  • aki a sikeres alapismeretek vizsga napján a 20. életévét nem töltötte be,
  • támogatás mértéke a tanfolyam díjának és sikeres közl. alapism. vizsga díjának össz., de legfeljebb 25.000.- Ft,
  • számlákkal kell igazolni a támogatással érintett díjak megfizetését.

 

E-learning képzés

Mindazoknak akiknek nem megoldható a tantermi képzés kötött idejű

elfoglaltságain részt venni.

Az e-leraning egy elektronikus tananyag, melyet bárhonnan és bármikor el lehet érni.

 

MIÉRT VÁLASSZA A QUALITÄT AUTÓSISKOLÁT?

Első érv
  Autósiskolánk gyors és szakszerű képzést nyújt a motoros - autós - teherautós - árufuvarozói kategóriákban.
Második érv
 

Iskolánk központi elhelyezkedésű, a vasútállomás, a városi- és vidéki autóbusz pályaudvar közvetlen közelében.

Harmadik érv
  Tanfolyamokat minden igényt kielégítő időbeosztással indítunk, délelőtti - délutáni - hétvégi elfoglaltsággal.
Negyedik érv
  Tanulóink eredményesen szerepelnek mint elméleti, mint gyakorlati vizsgákon.

 

Jelentkezési lap

Amennyiben jelentkezni szeretne autósiskolánk tanfolyamaira, töltse ki jelentkezési lapunkat, melyet ide kattintva tud letölteni.

Galéria