GKI képzés

 A GKI vizsga gépkocsivezető és személyszállító tevékenység végzéséhez szükséges.

Ez a vizsga váltja fel a korábbi belföldi árufuvarozó és belföldi autóbuszvezető, valamint nemzetközi árufuvarozó és nemzetközi autóbuszvezető tanfolyamot.
Minden olyan teherautó vezetőnek szüksége van erre a tanfolyamra, aki C1, C, C1+E, C+E kategóriás jogosítvánnyal és minden olyan autóbusz-vezetőnek, aki D1, D, D1+E, D+E kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik és gépjárművezetőként jövedelemszerzés céljából járművet kíván vezetni.


A megszerzett GKI igazolvány birtokában az Európai Unió területén bárhol munkát vállalhat a gépjárművezető.

 

A GKI kártya 5 évig érvényes, utána továbbképzéssel és vizsgával meg kell újítani.

 

 

GKI alapképzés vagy GKI továbbképzés?

 

GKI teherautó-vezető alapképesítés kötelező annak, aki


- érvényes C, C+E, C1, C1+E jogosítvánnyal közúton a kategóriának megfelelő járművet vezet és a C vagy C1 kategóriás vezetői engedélyét 2009. 09. 09-e UTÁN szerezte meg


- érvényes C, C+E, C1, C1+E jogosítvánnyal (vagy ezekkel egyenértékűvel) közúton a kategóriának megfelelő járművet vezet és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes (EGT) tagállam állampolgára


- nem EGT állampolgár, de magyarországi székhelyű vállalkozás alkalmazza vagy foglalkoztatja.

 

 

GKI teherautó-vezető továbbképzés kötelező annak,


- aki érvényes C, C+E, C1, C1+E jogosítvánnyal közúton a kategóriának megfelelő járművet vezet és a C vagy C1 kategóriás vezetői engedélyét 2009. 09. 09-e ELŐTT szerezte meg


- aki már rendelkezik GKI kártyával és azt meg szeretné újítani

 

 

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei:


- Ér­vé­nyes "C" ill. "CE" ka­te­gó­riás ve­ze­tői en­ge­dély.

 

- Ve­ze­tői en­ge­dély-, lakcímkártya-, személyigazolvány  má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.

 

- A je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.

 

- 1 db igazolvány típusú, színes fénykép (4*4 cm).


- Fel­nőtt­kép­zési és vállalkozási szer­ző­dés meg­kö­tése. 


- A tan­fo­lyam­díj és vizsgadíjak  be­fi­ze­té­se.

A GKI alap- ill. továbbképzést nálunk távoktatás formájában lehet elvégezni.

A jelentkezéshez szükséges feltételek beadása után történik a regisztráció.

A sikeres regisztrációról ill. a program eléréséről e-mailt kap a jelentkező.

Ezután érhető el interneten keresztül az oktató program.

A tanfolyam elvégzése után kap a tanuló "Igazolást" a sikeres teljesítésről. Ennek a vizsgát megelőzően min 8 munkanappal előbb kell sikerülnie. 

Csak az "Igazolással" küldhető a tanuló vizsgára.

 

Kresz tanfolyamhoz nyújtott támogatás

 A Kormány 55/2018.(III.23.) Korm.rendelete, a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról, 2018.07.01-jétől:

  • magyar állampolgár veheti igénybe (ill. 2011. évi CCIV. tv. 39 paragrafus 1. bek. szt.),
  • aki a sikeres alapismeretek vizsga napján a 20. életévét nem töltötte be,
  • támogatás mértéke a tanfolyam díjának és sikeres közl. alapism. vizsga díjának össz., de legfeljebb 25.000.- Ft,
  • számlákkal kell igazolni a támogatással érintett díjak megfizetését.

 

E-learning képzés

Mindazoknak akiknek nem megoldható a tantermi képzés kötött idejű

elfoglaltságain részt venni.

Az e-leraning egy elektronikus tananyag, melyet bárhonnan és bármikor el lehet érni.

 

 
 
   

 

Galéria