Motoros képzés

 

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei:
- A kötelező kor­ha­tár be­töl­tése.


- Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.


- Fel­nőtt­kép­zési és vállalkozási szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a jelentkező 18 évnél fiatalabb,  az

  iskolával kötött szerződést szülővel, törvényes képviselővel is alá kell íratni.


- Ha va­la­mely más ka­te­gó­ri­á­ból már ren­del­ke­zik ve­ze­tői en­ge­déllyel, ak­kor a ve­ze­tői

  en­ge­dély má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.


- Or­vosi al­kal­mas­ság­ról szóló iga­zo­lás fénymásolatának le­adása, eredeti bemutatása mellett,  megszerzése há­zi­or­vostól, leg­alább 1. cso­portú.

Kivéve  - AM kategória esetén, mivel ezen kategória esetében nem szükséges

           - ill. ha van érvényes vezetői engedély valamely kategóriából.

 

- Személyigazolvány, lakcímkártya és jogosítvány (ha van) fénymásolatának benyújtása.


- Az el­mé­leti tan­fo­lyam­ díj, illetve kresz vizsgadíj be­fi­ze­té­se. 

  

Alapfokú iskolai végzettséget legkésőbb az első vizsga napján igazolnia kell a tanulónak a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.-nél (KAV), vagyis a vizsga helyszínén, a bizonyítvány bemutatásával. Ennek hiánya esetén a tanuló a következő vizsgára már nem bocsájtható. Kivéve AM kategória esetén.

 

Kategóriák:

"AM" (automata) - segédmotor kerékpár,  -50cm3-ig, max. 4 kw és 45 km/h      

            teljesítményű két- és  háromkerekű jármű, 13,5 éves kortól.

AM automata segédmotorra megszerzett jogosítvány csak automata kismotorra terjed ki.

 

"A1" - motorkerékpár, -125 cm3, max. 11 kw teljesítményű kétkerekű motorkerékpár,

           15,5 éves kortól.

 

"A1(B)" - A1 kategória B jogosítvány megléte mellett, 17 éves kortól.

 

"A2" - motorkerékpár, 395 cm3 -től, 25-35 kw teljesítményű oldalkocsi nélküli    

           motorkerékpár,  max. 0,2 kw/kg arány,  17,5 éves kortól.

 

"A2(A1,2-)" - A1 két éven belüli elméleti vizsgával, 400 cm3 -től, 25-35 kw teljesítményű

                       oldalkocsi nélküli motorkerékpár, max. 0,2 kw/kg arány, 18 éves kortól.

 

"A2(A1,2+)" - A1 két éven túli elméleti vizsgával, 400 cm3 -től, 25-35 kw teljesítményű

                       oldalkocsi nélküli motorkerékpár, max. 0,2 kw/kg arány, 18 éves kortól.

 

"A" - oldalkocsi nélküli motorkerékpár  595  cm3 -től,  min. 40 kw teljesítményű jármű,

         23, 5 éves kortól.

 

"A(Ak, A2, 2-)" - Ak, A2 két éven belüli elméleti vizsgával, 595 cm3 -től, min. 40 kw

                            teljesítményű jármű, 24 éves kortól.

 

"A(Ak, A2, 2+)" - Ak, A2 két éven túli gyakorlati vizsgával, 595 cm3 -től, min. 40 kw

                             teljesítményű jármű, 20 éves kortól.

 

"A(A1)" - A1 két éven belüli elméleti vizsgával, 595 cm3 -től, min. 40 kw teljesítményű

                 jármű, 24 éves kortól.

 

"A(A1)" - A1 két éven túli elméleti vizsgával, 595 cm3 -től, min. 40 kw teljesítményű

                 jármű, 24 éves kortól.

 

 

Tanfolyamot e-learninges (távoktatásos) formában van lehetőség elvégezni.

Lásd: www.qualitat.hu/e-learning.html

 

 

Motoros tanfolyam díjak

A teljes táblázat megtekintéséhez mozgasd a táblázatot vizszintesen jobbra/balra.
Megnevezés Elméleti órák száma Elmélet díja Gyakorlati órák száma Gyakorlat díja Tandíj össz. Vizsgadíjak
AM (automata) 16 óra kresz és vezetés elmélet 50.000.- Ft 4 óra alap- és 6 óra főoktatás 55.000.- Ft 105.000.- Ft 4.600.- Ft kresz, 3.600.- Ft rutin, 3.600.- Ft forgalmi vizsgadíj
Megjegyzés: A tandíj részleteit az elmélet és a vezetés elején, a vizsgadíjakat az aktuális vizsga előtt kell fizetni.
A1 22 óra kresz, szerk. és üzem. ism., vezetés elmélete 60.000.- Ft 6 óra alap- és 10 óra főoktatás 119.000.- Ft 179.000.- Ft 4.600.- Ft kresz, 4.700.- Ft rutin, 11.000.- Ft forgalmi vizsga díj
Megjegyzés: A gyakorlati vezetés díját két részletben lehet fizetni, a vezetés folyamán.
A1(B) 1 ó kresz, 1 ó szerk.ism., 1 ó vezetés elmélet 1 ó alap- és 1 ó főoktatás 70.000.- Ft 4.600.- Ft kresz , 11.000.- Ft forgalmi vizsgadíj
A2 22 óra kresz. szerk. ism., vezetés elmélete 60.000.- Ft 6 ó alap- és 10 ó főoktatás 119.000.- Ft 179.000.- Ft 4.600.- Ft kresz, 4.700.- Ft rutin, 11.000.- Ft forgalmi vizsgadíj
Megjegyzés: A gyakorlat díját két részletben lehet fizetni a forgalmi vizsgáig.
A2(A1) ----- ----- 4 ó rutin-, 8 ó forgalmi vezetés 77.000.- Ft 77.000.- Ft 4.700.- Ft rutin, 11.000.- Ft forgalmi vizsgadíj
Megjegyzés: A tandíj teljes összegét a jelentkezéskor kell fizetni.
A 22 óra kresz, szerk.ism., vezetés elmélet 60.000.- Ft 10 ó alap-, 16 ó főoktatás 189.000.- Ft 249.000.- Ft 4.600.- Ft kresz, 4.700.- Ft rutin, 11.000.- Ft forgalmi vizsgadíj
Megjegyzés: A gyakorlati vezetés díja két részletben fizethető, a forgalmi vizsgáig.
A(A2) ---- ---- 4 óra alap- és 6 óra főoktatás 77.000.- Ft 77.000.- Ft 4.700.- Ft rutin, 11.000.- Ft forgalmi vizsgadíj
Megjegyzés: A tandíj teljes összegét a jelentkezéskor kell fizetni.
A(A1) ------------- ------------- 6 óra alap- és 10 óra főoktatás 119.000.- Ft 119.000.- Ft 4.700.- Ft rutin, 11.000.- Ft forgalmi vizsgadíj
Megjegyzés: A tandíjat a jelentkezéskor kell fizetni.

Elsősegély tanfolyam és vizsga annak szükséges, aki nem rendelkezik ilyen igazolással.

A jogosítvány kiállításának feltétele az elsősegély tanfolyam elvégzése. 

  

Vizsgára az a tanuló bocsájtható, aki az előírt óraszámot teljesítette, hiányzás esetén azt köteles pótolni. Elméleti vizsga a kötelező életkor betöltése előtt negyed évvel tehető le, gyakorlati vizsga csak a kötelező életkor betöltésével végezhető.

 

Ha az "AM" kategóriás képzés gyakorlati oktatása automata váltós segédmotorral történik,

akkor a jogosítvány is csak ilyen kikötéssel lesz érvényes.

 

Egyéb felmerülő költségek:
- orvosi alkalmassági vélemény (háziorvos adja ki, a mindenkori előírásoknak

megfelelően),
- jogosítvány kiállítása az okmányirodában (a mindenkori előírásoknak megfelelően).


Igénybevehető kedvezményünk:
a képzés díja több részletben fizethető, a forgalmi vizsgáig.

 

Kresz tanfolyamhoz nyújtott támogatás

 A Kormány 55/2018.(III.23.) Korm.rendelete, a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról, 2018.07.01-jétől:

  • magyar állampolgár veheti igénybe (ill. 2011. évi CCIV. tv. 39 paragrafus 1. bek. szt.),
  • aki a sikeres alapismeretek vizsga napján a 20. életévét nem töltötte be,
  • támogatás mértéke a tanfolyam díjának és sikeres közl. alapism. vizsga díjának össz., de legfeljebb 25.000.- Ft,
  • számlákkal kell igazolni a támogatással érintett díjak megfizetését.

 

E-learning képzés

Mindazoknak akiknek nem megoldható a tantermi képzés kötött idejű

elfoglaltságain részt venni.

Az e-leraning egy elektronikus tananyag, melyet bárhonnan és bármikor el lehet érni.

 

 
 
   

 

Galéria