Teherautós képzés

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei "C" kategória esetén:


- 18 éves kor­ha­tár be­töl­tése 

 

- Ér­vé­nyes "B" ka­te­gó­riás ve­ze­tői en­ge­dély. A ve­ze­tői en­ge­dély má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.


- 2. cso­portú or­vosi al­kal­mas­sági vélemény másolata - kresz vizsgához szükséges.


- A je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.

 

- Szem. igazolvány, lakcímkártya másolata.


- Fel­nőtt­kép­zési és vállalkozási szer­ző­dés meg­kö­tése. 


- Az el­mé­leti tan­fo­lyam­díj be­fi­ze­té­se.

 

                                      "CE" kategória esetén:

 

+ Érvényes "C" kategóriás vezetői engedély vagy vizsgaigazolás másolatának benyújtása.

 

+ 2 éves érvényes vezetői engedély nemzetközi kategóriából.

 

 Alapfokú iskolai végzettséget legkésőbb az első vizsga napján igazolnia kell a tanulónak a Közlekedési Hatóságnál, a bizonyítvány bemutatásával. Ennek hiánya esetén a tanuló a következő vizsgára már nem bocsájtható.


Elméleti tanfolyamot e-learninges (távoktatásos) formában van lehetőség elvégezni.
Lásd: www.qualitat.hu/e-learning.html

 

Egyéb felmerülő költségek:
- orvosi alkalmassági vélemény (háziorvos adja ki, a mindenkori előírásoknak

megfelelően),
- jogosítvány kiállítása az okmányirodában (a mindenkori előírásoknak megfelelően).


Igénybevehető kedvezményünk:

a képzés díja több részletben fizethető, a forgalmi vizsgáig.

 

Vizsgára az a tanuló bocsájtható, aki az előírt óraszámot teljesítette, hiányzás esetén azt köteles pótolni.

 

Kresz tanfolyamhoz nyújtott támogatás

 A Kormány 55/2018.(III.23.) Korm.rendelete, a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról, 2018.07.01-jétől:

  • magyar állampolgár veheti igénybe (ill. 2011. évi CCIV. tv. 39 paragrafus 1. bek. szt.),
  • aki a sikeres alapismeretek vizsga napján a 20. életévét nem töltötte be,
  • támogatás mértéke a tanfolyam díjának és sikeres közl. alapism. vizsga díjának össz., de legfeljebb 25.000.- Ft,
  • számlákkal kell igazolni a támogatással érintett díjak megfizetését.

 

E-learning képzés

Mindazoknak akiknek nem megoldható a tantermi képzés kötött idejű

elfoglaltságain részt venni.

Az e-leraning egy elektronikus tananyag, melyet bárhonnan és bármikor el lehet érni.

 

 
 
   

 

Galéria